ref: espinal-1920-25

imagen carta

Paris 20/04/1920

Barcelona 20 - 4 - 1920

Estimada Maria:

Dissapte al vespre varem arribar de Paris i perdona no t'hagi escrit avans ni vingut a veuret (malgrat les ganes que ja en tinc), puig que tinc la mar de coses a fer aquets primers dies a Barna. Porto un quadro a l'Exposició de Barna. 

Escriu-me quins dies i quines hores puc venirte a veurer

Tot teu 

Marián