ref: humbert-1927-1

imagen carta

Barcelona 27/08/1927

27 agost

Amic Espinal: 

Rebo la vostra postal. Vos ya sabeu que's va haber de repetir la pica per no haber quedat be el vernis de la primera que varem fer i aquest es un treball llarc, doncs no s'enforna sovint y l'objecte, ademés del temps necessari per confeccionarlo de terra y deixarlo que s'assequi be a fons, demana dugas cuitas: una sense cap coberta y l'altre ab el vernis y pintura finals. La vegada anterior vareig tenir la sort de trobar una pica que habia fet per en Llongueras y que habia quedat cuita de terra sense pintar, la seva forma era exactament la mateixa de la d'are, sols una diferencia en la motllura que seguia la vora superior, aixó no tenia gaire importancia y yo vaig modificar el dibuix adaptantlo; aquesta casualitat me va fer guanyar mes de dos mesos, no haventme servit de res.

Are mes aviat hem perdut temps, doncs al ferla de terra y deixarla secar, va perdre ya una fornada; a la seguent, per rahons industrials de l'amo del forn, no va poguershi posar. Are, per fi, sortirá dimarts y aniré a pintarla pero no's courá fins de aqui unas tres setmanas y fins al cap de unas dos mes no sortirá del foc. Com veyeu, doncs, no'n podreu disposar fins d'aqui un mes o potser mes, si tot va be!

Y per copsar aquest resultat no sabeu encare las pressas que he hagut de donar al que ho fa, ni las visitas que he hagut de fer a Esplugas, ab la conseqüent perdua de temps. Pero aquest home es l'únic que queda que vol fer encare treballs mes o menos artistics y no hi ha mes que passar per aqui o per la porta. Las pessas que un entrega son supeditadas a la fornada de rajolas y testos (qu'es lo interessant), y si la vostra pessa se cou be bueno y sino també. L'amo no hi pert res, havent sortit malament la 1ª pica per culpa manifesta seva pues el barnis estaba mal aplicat no sabeu lo que m'ha costat que m'en volgués fer una segona y com un favor me la fa pagar y mes cara que la anterior!

Cregueu que aquets detalls vos desanimaran de comprometreus a fer res de lo que'n diuen art aplicat. Val mes anarsen a passeig, es una manera mes económica de passar la estona. 

Escribiume si voleu anar a buscar lo que hi ha fet o be si voleu esperar a que estigui aquesta ditxosa pica.

Espero que treballeu forsa; ditxos de vos! 

Saludeu respectuosament a la vostra senyora de la meva part, beseu als vostres fills y vos rebeu una afectuosa estreta de ma d'en 

Manuel Humbert 

Progreso 46 Gracia Barna