ref: nogues-1924-3

imagen carta

10/08/1924

Amic Espinal;

Quatre ratlles nomes que pera pregarvos que axis que us sigui avinent me feu portar a les Galeries Laietanes la quantitat que destineu pera acabar l obra de companyerisme comensada.

Comptant just amb 100 pessetes que enviessiu ja n hi hauria prou, pero si us ve be 200 millor doncs teniu conexement de la intencio nostra que es la vostra matexa, de donar 5 o 6 centes pessetes a la vidua despres d haver pagat tots els gastos. Jo he procurat que aquexos fossin modestos pero axis i tot puja una pila.

La vidua Salvat está agraidissima pel ajut dels amics. Per la meva part perdoneu les molesties rebudes i us envia una abrassada afectuosa vostre

X Nogués

10 agost 1924